Simoon Design

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Simoon Design: Simoon Design, gevestigd in de Hainburger Straße 1030 Wenen, Oostenrijk.
 • De interieurontwerper: Simone Ruiten die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, styling en advies.
 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Simoon Design als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Simoon Design met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Simoon Design.

Artikel 2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Simoon Design, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Simoon Design, waarbij derden betrokken worden.
 2. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

 • De door Simoon Design opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 30 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Simoon Design zijn in euro en inclusief btw. 
 • De door Simoon Design opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld. 
 • In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden. 
 • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Simoon Design zijn bevestigd. 
 • Na akkoord van de offerte en het ontvangen van de aanbetaling van 50%, start Simoon Design met het ontwerp traject.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

 1. Simoon Design verricht haar werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Simoon Design op de correctheid van de verstrekte gegevens, maatvoering en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. De opdrachtgever mag geen opdrachten, bestellingen of aanwijzingen geven over het project aan andere mensen zonder Simoon Design daarvan op de hoogte te stellen..
 3. De opdrachtgever is verplicht om het geleverde werk na te kijken zodra het beschikbaar is of de werkzaamheden naar wens zijn en voltooid zijn. De opdrachtgever moet controleren of de kwaliteit en hoeveelheid van het geleverde werk met wat is afgesproken en aan de eisen voldoet die partijen hierover hebben afgesproken. Als dit niet het geval is, moet de opdrachtgever dit binnen 14 dagen nadat hij dit ontdekt heeft, schriftelijk aan Simoon Design melden. Na deze termijn wordt aangenomen dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd.
 4. De projectdocumentatie zal na voltooiing van de opdracht worden overgedragen aan de opdrachtgever die, ofwel zelfstandig of in samenwerking met een aannemer, de uitvoering van het project zal verrichten.
 5. De elementen die op maat gemaakt dienen te worden, zullen altijd in overleg met Simoon Design en een meubelmaker besproken worden, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de uitvoering nauwkeurig plaatsvindt en aan de verwachtingen van beide partijen voldoet.

Artikel 5 | inschakelen van derden

 1. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Simoon Design het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 2. Simoon Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 3. Simoon Design is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
 4. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever Simoon Design, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
 5. Wanneer Simoon Design, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Simoon Design deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.
 6. Wanneer de opdrachtgever zelf een meubelmaker inschakelt wordt dit ten alle tijden besproken met Simoon Design. De tekeningen die gebruikt worden om de meubels te realiseren worden ten alle tijden door Simoon Design besproken met de meubelmaker voor dat de start van de uitvoering.
 7. Simoon Design is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen bij derden.

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Simoon Design verricht tengevolge van: 
a. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of 
b. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Simoon Design informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 | tarieven

Declaraties van Simoon Design dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer W.S. Ruiten DE68 1001 1001 2629 4596 52 onder vermelding van het factuurnummer. 

 1. De factuur van Simoon Design kunnen worden vastgesteld op basis van een vooraf bepaald uurtarief of door middel van een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting.
 2. Het tarief van Simoon Design omvat de kosten van administratieve werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten worden volgens afspraken in de offerte gedeclareerd door Simoon Design.
 3. Voor reiskosten wordt een vergoeding van €0,49 per km berekend vanaf Rotterdam, tenzij anders vermeld in de offerte.
 4. Voor reistijd wordt een vergoeding van 0,50 van het uurtarief €68,- in rekening gebracht, wat neerkomt op een vergoeding van €34,- per uur inclusief BTW
 5. Bedragen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld in de offerte.
 6. In geval van gewenste begeleiding door de opdrachtgever na de oplevering van het definitieve ontwerp en tijdens de uitvoering van het ontwerp, zal Simoon Design een uurtarief van €68,- inclusief BTW per uur in rekening brengen, tenzij anders vermeld in de offerte.
 7. De kosten voor transport en verblijf, die Simoon Design maakt tijdens de reis van Oostenrijk naar Nederland, zullen niet op de opdrachtgever verhaald worden.
 8. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Als de opdrachtnemer, op verzoek van de opdrachtgever, een schatting maakt van de kosten van andere partijen, moet je er rekening mee houden dat deze schatting alleen een indicatie is. Als je wilt, kan de opdrachtnemer namens jou offertes aanvragen bij andere partijen.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Simoon Design, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Simoon Design wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Simoon Design gerechtigd te vorderen: 

 1. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging; 
 2. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Simoon Design ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht. Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade. Voor zover mogelijk zal Simoon Design de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Simoon Design is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Simoon Design en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. 

 1. Mocht Simoon Design ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Simoon Design en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. 

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten

 • De originele tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere documenten die door Simoon Design zijn gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van Simoon Design, ongeacht of ze aan de opdrachtgever of aan derden zijn verstrekt. 
 • Simoon Design behoudt zich het exclusieve recht voor om zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en andere afbeeldingen van het ontwerp te gebruiken, te openbaren, te reproduceren en te herhalen ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden zijn verstrekt.
 • De opdrachtgever mag geen ontwerpen van Simoon Design of onderdelen hiervan herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Simoon Design.
 • Indien de opdrachtgever de eigendoms- en auteursrechten van het origineel wil overnemen, kan dit nader worden besproken.
 • Bij overname van eigendoms- en auteursrechten is de opdrachtgever verplicht Simoon Design een vergoeding te betalen. Simoon Design behoudt het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitiedoeleinden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 • Als bepaalde onderdelen van het project, zoals constructies en installatieadviezen, door externe experts worden gedaan, is Simoon Design niet verantwoordelijk voor deze delen en het gedrag van deze derden.
 • Simoon Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, zoals gevolgschade en bedrijfsschade.
 • Simoon Design heeft het recht om fouten waarvoor zij verantwoordelijk is voor eigen rekening te repareren en/of de schade die voortvloeit uit die fouten te beperken of op te lossen.
 • Simoon Design is niet verantwoordelijk voor de kosten (van derden) die voortvloeien uit een niet werkend of foutief geleverd product.
 • De opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor betalingen. 
 • Indien het ontwerp van Simoon Design niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan omstandigheden buiten de schuld van Simoon Design, dan is de opdrachtgever gehouden de extra kosten te vergoeden.
 • Simoon Design is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen bij andere partijen van geadviseerde meubels, decoratie, verlichting en materiaal kosten geadviseerd in het project of het de maatwerk elementen ontworpen door in het project.
 • Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Simoon Design kenbaar is gemaakt.

Artikel 13 – Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Simoon Design kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Simoon Design overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Simoon Design geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen. 
 • In geval van overmacht heeft Simoon Design het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is. 
 • Indien Simoon Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Simoon Design gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Simoon Design omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Simoon Design gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 | ontbinding en opschorting

 • Simoon Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Simoon Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Simoon Design kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen..
 • Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Simoon Design gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 • Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Simoon Design gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2023 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.